C++ gcd 函数的写法

C++写gcd函数有几种写法,下面介绍几种。


1.while循环(常速)

此段代码a、b可以为0

inline int gcd(int a,int b) {
  int r;
  while(b>0) {
    r=a%b;
    a=b;
    b=r;
  }
  return a;
}

2.三目运算符(较快)

此段代码a、b可以为0

int gcd(int a,int b) {
  return b>0 ? gcd(b,a%b):a;
}

3.位运算(超快)

此段代码a、b不能为0

int gcd(int a,int b) {
  while(b^=a^=b^=a%=b);
  return a;
}

 • if+while(较快)
  此段代码a、b可以为0
int gcd(int a,int b) {
  if(b) while((a%=b) && (b%=a));
  return a+b;
}

4.辗转相除法(较快,最常用)

此段代码a、b不能为0

int gcd(int a,int b) {
  if(a%b==0) return b;
    else return (gcd(b,a%b));
}

5.gcd函数库(较慢,但是很方便)

此段代码a、b可以为0

int gcd(int a,int b) {
  return __gcd(a,b);
}

Zhang, Xuheng

这个人很懒,什么都没写

相关推荐

2 条评论

 1. EricNTH

  这两天都是吐槽文,技术文很难得啊👍👍

Leave a Reply

微信扫一扫

微信扫一扫

微信扫一扫,分享到朋友圈

C++ gcd 函数的写法
返回顶部

显示

忘记密码?

显示

显示

获取验证码

Close